Al Die Feeste Wys Na Jesus – Deel 4: Die Fees van Eerste Vrugte

Die 14de van die maand Nisan (tussen Maart en April op ons kalender), die nag van Pasga, val op verskillende dae van die week elke jaar, maar daar word beveel dat die Fees van Eerste Vrugte (Feast of Firstfruits) altyd op die eerste Sondag na die Pasga gevier moet word in Levitikus 23:15.  Hierdie fees is uniek daarin dat dit die dag van die week vasmaak – natuurlik wys dit na opstanding Sondag as ‘n profetiese getuie van die dag toe Jesus oorwinning oor die dood behaal het.  Dit is ook ongewoon want al word daar na ander offerhandes verwys, word daar geen sonde offerhande vir die feesviering van Eerstevrugte vereis nie.  Jesus was die eerste om uit die dood op te staan, om nooit weer te sterf nie, maar Hy sal nie die laaste wees nie!  By die einde van tye, sal ons almal by Hom aansluit met nuwe, verheerlikte opgestane liggame.  Ons sal almal verander wees in die knip van ‘n oog (1 Korintiers 15:52).  Die oorsprong van Eerste Vrugte vind ons in Levitikus 23, die hoofstuk wat die mees volledigste beskrywing gee van al die heilige dae van Israel.  As ons nie aandag gee wanneer ons lees nie, is dit maklik om reg bo-oor die paar verse te lees wat verduidelik wat tydens Pasga week plaasvind:  “En die HERE het met Moses gespreek en gesê:  Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.  En hy moet die gerf voor die aangesig van die HERE beweeg, sodat julle welgevallig kan wees; die dag ná die sabbat moet die priester dit beweeg.  Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, ’n jaaroud lam sonder gebrek as brandoffer aan die HERE berei, en die spysoffer wat daarby behoort, twee-tiendes van ’n efa fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die HERE, ’n lieflike geur, en daarby die drankoffer van wyn, ’n kwart hin.  En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God bring. Dit is ’n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke” (Levitikus 23:9-14).  Dus is die Sondag van Pasga week, die dag na die Sabbat (Joodse Sabbat is van Vrydag met sonsondergang tot Saterdag met sonsondergang), opsy gesit deur Moses as die Fees van Eerstevrugte.  Die gort oes in die land word net ryp en die eerste gerf moet voor die Here gebring word voordat die res bymekaargemaak mag word.  Dadelik dink ons aan Paulus se prent van Jesus as die eerste vrugte van die wat uit die dood opgestaan het:  “Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.  Want aangesien die dood deur ’n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ’n mens.  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms” (1 Korintiers 15:20-23).  Hoe wonderbaarlik dat die Messias lewendig aangebied was voor die Vader namens ons op hierdie spesifieke dag van Eerste Vrugte, op dieselfde tyd toe die lam met die brood en wyn aangebied was in die tempel.